Taalrichtingen Primair Onderwijs

NTC-onderwijs kenmerkt zich door uiteenlopende leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op basis van het taalniveau van de leerlingen (en daarmee de doelstellingen van het onderwijs) wordt in het primair Nederlands onderwijs in het buitenland onderscheid gemaakt in ‘richtingen’; we spreken van Richting 1, Richting 2 en Richting 3. Dit onderscheid is, als richtlijn voor de scholen, door stichting NOB, ontwikkeld.
Het niveau van de leerling bepaalt de richting van de leerling. Dit niveau wordt in eerste instantie bepaald door de kwantiteit en kwaliteit van het taalaanbod buiten de school en de (mogelijkheden van) taalproductie voor het kind in de relatie met de ouder/opvoeder/leerkracht.

Bij de groepsindeling maken wij onderscheid in leeftijd, taalsituatie, taalrichting en het taalniveau. De taalsituatie heeft betrekking op de thuissituatie en de achtergrond van de leerling.De taalsituatie is van invloed op het taalniveau en daarmee de taalrichting van de leerling. De taalrichting geeft het doel aan waarnaartoe wordt gewerkt. We onderscheiden de volgende 3 taalrichtingen bij leerlingen die primair NTC-onderwijs volgen:

NTC-richting 1 (PO): is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland.
Richting 1-leerlingen volgen de tussen- en kerndoelen op hetzelfde niveau als leerlingen van dezelfde leeftijd in Nederland. Over het algemeen spreken deze leerlingen thuis overwegend Nederlands (in ieder geval met de Nederlandstalige ouder) en daarnaast misschien nog andere talen. De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijke taalgebruik zal beïnvloed worden door het onderwijs in de taal op de dagschool.

NTC-richting 2 (PO): is gericht op het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het onderwijs is dus niet primair gericht op directe aansluiting op het Nederlandse onderwijs, maar richt zich op die lesstof die nodig is voor een goede basis in het Nederlands waardoor een eventuele overstap eenvoudiger zal verlopen. De leerlingen volgen de tussen- en kerndoelen met een achterstand van maximaal 2 jaar op leeftijdgenoten in Nederland. Deze kinderen spreken thuis meestal Nederlands naast een andere taal.

NTC-richting 3 (PO): is gericht op het aanleren van Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het leerstofaanbod is gericht op de gewenste taalontwikkeling voor deze leerlingen gezien hun startniveau. Het betreft kinderen die nog vrijwel geen Nederlands spreken en dit als nieuwe taal moeten aanleren. In de praktijk zal dit neerkomen op uitbreiding van de woordenschat en spreekvaardigheid. De achterstand op leeftijdgenoten in Nederland is meer dan 2 jaar.

Onze school heeft leerlingen in alle drie de taalrichtingen. Het onderwijs is zo ingericht dat Richting 1, 2 en 3 samen zijn ondergebracht in leeftijds- en niveaugroepen. Het kan zijn dat een leerling op De Taaltuin een of twee leerjaren lager is ingedeeld dan op de dagschool het geval is. In dat geval benoemen we deze leerlingen als R2-leerlingen. Zij worden ook getoetst op het niveau waarop zij les krijgen en zij maken niet de toetsen die enkel op hun leeftijd zijn gebaseerd. Zo kunnen zij resultaten behalen die bij hun niveau passen.
Leerlingen die meer dan drie jaar achterstand hebben, noemen wij R3-leerlingen. Ook zij worden beoordeeld op hun niveau en niet met gebruik van toetsen passend bij hun leeftijd. Het hele onderwijs voor hen is ingedeeld op hun specifieke niveau. Zo zijn de resultaten representatief.

Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op.

img-mail-contact

 

Advertenties